artykuł nr 1

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie, dalej „Procedura” normuje sposób postępowania pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie, w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Celem wprowadzenia Procedury jest stworzenie urzędu przyjaznego i dostępnego oraz traktowanie osób ze szczególnymi potrzebami w sposób zapewniający im poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1) Osobie ze szczególnymi potrzebami - należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami (art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Osobą ze szczególnymi potrzebami może być w szczególności: osoba trwale lub czasowo poruszająca się na wózku, osoba osłabiona np. chorobą, osoba niskorosła, osoba mająca trudności z wyraźnym mówieniem, osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobą psychiczną albo Zespołem Aspergera lub spektrum autyzmu, kobieta w ciąży, rodzice i opiekunowie dzieci, osoba z dużym bagażem, osoba posługując się innym językiem niż język polski lub słabo władająca językiem polskim;

2) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie;

3) Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie;

4) Pracowniku merytorycznym - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie do zapewnienia obsługi określonej kategorii spraw, dla których właściwe jest Inspektorat.

4. Każdy pracownik Inspektoratu zobowiązany jest do udzielania niezbędnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie Inspektoratu, kierując się empatią i poszanowaniem niezależności tych osób.

5. Każdy pracownik Inspektoratu udziela osobie ze szczególnymi potrzebami pomocy w dotarciu do miejsca obsługi, a w razie takiej konieczności udaje się do niego i realizuje sprawę na miejscu, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku.

6. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Inspektoratu zlokalizowanym przy ul. Męczenników 11 13-200 Działdowo.

7. Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług, osoba ze szczególnymi potrzebami może wnieść:

1) osobiście w sekretariacie Inspektoratu;

2) za pośrednictwem poczty, adres do korespondencji: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo;

3) za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: piw@dzialdowo.piw.gov.pl;

4) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (/PIWDzialdowo/SkrytkaESP);

5) za pomocą faksu pod numerem 23 697 20 17.

8. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1) pocztę elektroniczną (piw@dzialdowo.piw.gov.pl);

2) elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP (/PIWDzialdowo/SkrytkaESP);

3) faks (23 687 20 17);

4) korespondencję listowną (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo);

5) telefon (23 697 20 17, 23 697 651 55 17).

 

 

 § 2. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

2. Wniosek o zapewnienie dostępności składany jest do Inspektoratu.

3. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

 

 § 3. Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

  1. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanej dalej: ustawą), każdy ma prawo wystąpić do Inspektoratu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
  2. Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej składany jest do Inspektoratu
  3. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

 

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Inspektoratu ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami z poszanowaniem ich godności, a w razie potrzeby, za zgodą tej osoby, powinien pomóc wypełnić dokumenty i wskazać miejsce na podpis.

2. Niniejsza procedura ma zastosowanie również wobec osób o szczególnych potrzebach wynikających z posiadanych dysfunkcji psychofizycznych, fizycznych i psychicznych organizmu, które trwale lub okresowo utrudniają, ograniczają bądź uniemożliwiają wypełnianie ról społecznych.

3. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością w Inspektoracie obsługiwane są poza kolejnością bez zbędnej zwłoki.