artykuł nr 1

Zgłoszenia naruszeń prawa

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

 1. zamówień publicznych,
 2. usługi produktów i rynków finansowych,
 3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
 5. bezpieczeństwa transportu,
 6. ochrony środowiska,
 7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 8. bezpieczeństwa żywności i pasz,
 9. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 10. zdrowia publicznego,
 11. ochrony konsumentów,
 12. ochrony prywatności i danych osobowych,
 13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 14. interesów finansowych UE,
 15. rynku wewnętrznego UE, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

 

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie ustanawia następujące kanały zgłoszeń:

 • adres e-mail: zgloszenia@dzialdowo.piw.gov.pl
 • formularz online: https://form.jotform.com/213531990923054
 • adres pocztowy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
 • telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii ( w trakcie budowy);
 • na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny zgłaszającego,
 2. temat zgłoszenia,
 3.  opis naruszeń prawa,
 4.  adres lub miejsce, w którym doszło do naruszeń prawa.

 W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych w zgłoszeniu zewnętrznym zgłaszający podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

 

 Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne potwierdza jego przyjęcie zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że zgłaszający podał adres do kontaktu.

 Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym jest organ publiczny, przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /23/ 697 20 17; adresu e-mail: piw@dzialdowo.piw.gov.pl; skrytki ePUAP: /PIWDzialdowo/skrytkaESP
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: dzialdowo@rodokjb.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • uprawnione organy publiczne
 • podmioty dostarczające korespondencję
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji
 • podmioty świadczące usługi zdrowotne
 • podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie. Przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.