artykuł nr 1

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /23/ 697 20 17; adresu e-mail: dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl; skrytki ePUAP: /PIWDzialdowo/skrytkaESP
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: dzialdowo@rodokjb.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • uprawnione organy publiczne
 • podmioty dostarczające korespondencję
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji
 • podmioty świadczące usługi zdrowotne
 • podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie. Przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).