artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o utrzymaniu pszczół

artykuł nr 2

Karta identyfikacji próbki/próbek mięsa dzików do badania na obecność włośni

artykuł nr 3

Wniosek o objęcie nadzorem sanitarno- weterynaryjnym gospodarstwa i wydanie atestu na produkowane mleko.

artykuł nr 4

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów dotyczących higieny i utrzymania zwierząt.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów dotyczących higieny i utrzymania zwierząt.

artykuł nr 5

Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.

Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.