artykuł nr 1

Wniosek o objęcie nadzorem sanitarno- weterynaryjnym gospodarstwa i wydanie atestu na produkowane mleko.

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów dotyczących higieny i utrzymania zwierząt.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów dotyczących higieny i utrzymania zwierząt.

artykuł nr 3

Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.

Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.

artykuł nr 4

Rejestracja/aktualizacja danych pasieki

artykuł nr 5

Wzór łańcucha żywnościowego

Wzór do pobrania.

Załączniki:
wzór łańcucha żywieniowego344 KB